website

Podmienky

 

Preambula

Vitajte na našej stránke! Ďakujeme za prejavenú dôveru pri nákupe! Tento internetový obchod bol vytvorený pomocou generátora VOP priateľských pre spotrebiteľov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania webovej stránky, jednotlivých produktov, procesu nákupu alebo ak by ste s nami chceli prediskutovať svoje individuálne potreby, kontaktujte prosím našich pracovníkov na uvedených kontaktných údajoch!

Impresum: údaje poskytovateľa služieb (predávajúci, spoločnosť)

názov: FROQUENT K.f.t.

Ústredie: Honvéd utca 2.

Mailová adresa: 9200. Mosonmagyaróvár, MAĎARSKO

Registrujúci orgán: Obec Győr

Evidenčné číslo:08-09-032659

Daňové identifikačné číslo: HU28991908 / 2899/908-2-08

Európsky jedinečný identifikátor: HUOCCSZ.08-09-032659

Reprezentatívny: Emil Georgiev

Telefónne číslo: +36309033357

E-mail: info@froquent.com

webové stránky:froquent.com

Číslo bankového účtu: Budapest Bank - Maďarsko - IBAN: HU27-10100778-63453600-01005007

Podrobnosti o poskytovateľovi hostingu: Meno: Shopify Inc.   Ústredie: O'Connor Street 151, Prízemie ottawa, ON K2P 2L8 Kanada

 

 

Pojmy

bojím sa: Predávajúci a kupujúci spolu

Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo svojej živnosti, povolania alebo podnikania

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej sa jeden zo subjektov kvalifikuje ako spotrebiteľ

webové stránky: táto webová stránka, ktorá slúži na uzatvorenie zmluvy

Zmluva: Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom webovej stránky a elektronickej pošty

Zariadenie, ktoré umožňuje komunikáciu medzi neprítomnými: nástroj schopný urobiť zmluvné vyhlásenie v neprítomnosti zmluvných strán s cieľom uzavrieť zmluvu. Medzi takéto zariadenie patrí najmä adresát alebo neadresný formulár, štandardný list, inzerát v tlači, katalóg, telefón, fax a zariadenie na prístup na internet.

Zmluva medzi neprítomnými: spotrebiteľská zmluva, ktorá je v rámci systému predaja na diaľku organizovaného za účelom poskytnutia zmluvného produktu alebo služby zmluvnými stranami uzatvorená bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, pričom na uzavretie zmluvy použijú iba prostriedky komunikácie na diaľku

Produkt: všetok hnuteľný hnuteľný majetok ponúkaný Webovou stránkou a určený na predaj na Webovej stránke, ktorý je predmetom Zmluvy

Záväzok: osoba vykonávajúca živnosť, podnikanie alebo povolanie

Kupujúci / Vy: osoba, ktorá uzatvára zmluvu o realizácii ponuky nákupu prostredníctvom webovej stránkyZáruka: V prípade zmlúv uzatváraných medzi spotrebiteľom a podnikateľom (ďalej len spotrebiteľská zmluva) podľa Občianskeho zákonníka,

 • záruka poskytnutá na plnenie zmluvy, ku ktorej sa podnik dobrovoľne zaväzuje popri alebo bez zákonnej povinnosti riadne plniť zmluvu, a
 • zákonná záruka

Príslušná legislatíva

Na Zmluvu sa vzťahujú ustanovenia maďarského práva, a to najmä tieto právne akty:

 • 1997 CLV. Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • CVIII z roku 2001 Zákon o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti
 • Zákon V z roku 2013 o Občianskom zákonníku
 • 151/2003. (IX.22.) Nariadenie vlády o povinnej záruke na tovar dlhodobej spotreby
 • 45/2014. (II.26.) Nariadenie vlády o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • 19/2014. (IV.29.) Vyhláška NGM o pravidlách postupu pri vybavovaní záručných a pozáručných reklamácií na veci predávané na základe zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom
 • 1997 LXXVI. Autorský zákon
 • 2011 CXX. Zákon o práve na informácie Sebaurčenie a slobode informácií
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2018/302. 28. február) 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a 2009 o prijímaní opatrení na vnútornom trhu proti neoprávneným územným obmedzeniam a iným formám diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla kupujúceho /22 / ES, ktorým sa mení a dopĺňa táto smernica
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 95/46 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Rozsah a prijatie VOP

Obsah medzi nami uzatvorenej zmluvy určujú okrem ustanovení príslušných záväzných právnych predpisov aj tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP). V súlade s tým tieto VOP obsahujú práva a povinnosti vás a nás, podmienky uzatvorenia zmluvy, podmienky plnenia, podmienky dodania a platby, pravidlá zodpovednosti a podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Technické informácie potrebné na používanie Webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v týchto VOP, sú poskytované inými informáciami dostupnými na Webovej stránke. Pred dokončením objednávky sa musíte oboznámiť s ustanoveniami týchto VOP.

Jazyk zmluvy, forma zmluvy

Jazykom zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, je maďarčina.

Zmluvy spadajúce do rozsahu týchto VOP sa nepovažujú za písomné zmluvy, predávajúci ich neeviduje.

Ceny

Ceny na froquent.com sú v HUF a zahŕňajú DPH (platí v Maďarsku). Nie je možné vylúčiť, že predávajúci môže z obchodno-politických dôvodov ceny zmeniť. Zmeny cien sa nevzťahujú na už uzatvorené zmluvy. Ak Predávajúci nesprávne uviedol cenu a na produkt bola prijatá objednávka, avšak zmluvné strany ešte neuzavreli zmluvu, postupuje Predávajúci na základe bodu „Postup pri nesprávnej cene“ VOP.

Postup v prípade nesprávnej ceny

Nasledujúce sa považujú za zjavne nesprávne uvedené ceny:

 • Cena 0 EUR, cena 0 HUF
 • cenu zníženú o zľavu, ale nesprávne uvedenú zľavu (napr. v prípade produktu s cenou 1 000 HUF ponúkaný produkt za 500 HUF so zľavou 20 %).

V prípade uvedenia nesprávnej ceny ponúka predávajúci možnosť odkúpiť produkt za primeranú cenu, pri ktorej držbe sa kupujúci môže rozhodnúť produkt za primeranú cenu objednať alebo objednávku zrušiť bez nepriaznivých právnych následkov.

 

Autorské práva

Zákon LXXVI z roku 1999 o autorskom práve. V zmysle § 1 ods. 1 zákona (ďalej len Szjt.) je stránka považovaná za autorské dielo, preto sú všetky jej časti chránené autorským právom. The Szjt. Podľa § 16 ods. 1 sa zakazuje neoprávnené používanie grafických a softvérových riešení, diel počítačového programu na webovej stránke alebo používanie akejkoľvek aplikácie, ktorou je možné web alebo jeho časť upravovať. Akýkoľvek materiál je možné získať z webovej stránky a jej databázy len s písomným súhlasom držiteľa práv s odkazom na webovú stránku a uvedením zdroja.

Držiteľom autorských práv je Emil Georgiev

 

Čiastočná neplatnosť, kódex správania

Ak je niektorý bod VOP právne neúplný alebo neplatný, zostávajúce ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti a namiesto neplatnej alebo vadnej časti sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

Predávajúci nemá vypracovaný kódex správania podľa zákona o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom.

Prevádzka obsahu digitálnych dát, technické ochranné opatrenia

Dostupnosť serverov poskytujúcich údaje zobrazené na webovej stránke je viac ako 99,9 % ročne. Celý dátový obsah je pravidelne zálohovaný, takže v prípade problému je možné pôvodný dátový obsah obnoviť.Údaje zobrazené na webe sú uložené v databázach MSSQL a MySQL. Citlivé údaje sú uložené s primeraným šifrovaním a na ich šifrovanie používame hardvérovú podporu procesora.

Informácie o základných vlastnostiach produktov

Na webovej stránke uvádzame v popise každého produktu informácie o základných vlastnostiach produktov, ktoré je možné zakúpiť.

Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov

V priebehu objednávky máte možnosť zmeniť údaje, ktoré ste zadali pred dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo späť v prehliadači sa otvorí predchádzajúca stránka, takže zadané údaje môžete opraviť aj v prípade, že ste už prešli na ďalšiu stránka). Upozorňujeme, že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby informácie, ktoré poskytnete, boli zadané správne, pretože produkt bude účtovaný a odoslaný na základe informácií, ktoré poskytnete. Upozorňujeme, že nesprávne uvedená e-mailová adresa alebo úložný priestor schránky môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a môže znemožniť uzatvorenie zmluvy.

Používanie webovej stránky

Nákup nepodlieha registrácii.

Proces nákupu

Výber produktu

Požadovanú produktovú skupinu vrátane jednotlivých produktov si vyberiete kliknutím na kategórie produktov na webovej stránke. Po kliknutí na každý produkt nájdete fotografiu, číslo produktu, popis a cenu produktu. Za nákup musíte zaplatiť cenu na webovej stránke.

Vložte do košíka

Po výbere Produktu môžete kliknúť na tlačidlo „Pridať do košíka“ a pridať do košíka ľubovoľný počet produktov bez toho, aby vám vznikla povinnosť nákupu alebo platby, keďže vloženie do košíka nepredstavuje ponuku.

Odporúčame vložiť produkt do nákupného košíka aj vtedy, ak si nie ste istí, že chcete produkt kúpiť, pretože tak získate prehľad o produktoch, ktoré ste si vybrali, a zobrazia sa na obrazovke. a porovnávať. Do ukončenia objednávky - do stlačenia tlačidla "Dokončiť objednávku" - je možné obsah košíka ľubovoľne upravovať, ľubovoľné produkty z košíka odoberať, do košíka pridávať nové produkty alebo požadované číslo produktu zmenené.

Ak vybraný produkt vložíte do košíka, vyskočí vám samostatné okno s textom „Produkt pridaný do košíka“. Ak si neželáte vybrať viac produktov, kliknite na tlačidlo „Prejsť do košíka“! Ak si chcete vybratý produkt znovu pozrieť alebo pridať do košíka ďalší produkt, kliknite na tlačidlo „Späť na produkt“!

Zobraziť košík

Pri používaní webovej stránky si obsah košíka môžete kedykoľvek skontrolovať kliknutím na ikonu „Zobraziť košík“ v hornej časti webovej stránky. Tu môžete odstrániť vybrané produkty z košíka alebo zmeniť počet produktov. Po stlačení tlačidla „Obnoviť košík“ systém zobrazí informácie zodpovedajúce údajom, ktoré ste zmenili, vrátane ceny produktov vložených do košíka.

Ak nechcete vyberať ďalšie produkty a vkladať ich do košíka, môžete pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo „Objednať“.

Zadajte informácie o zákazníkovi

Po stlačení tlačidla „Objednať“ sa zobrazí obsah košíka a celková nákupná cena, ktorú je potrebné zaplatiť za nákup Vami vybraných produktov. V kolónke „Doručovacia služba“ je potrebné uviesť, či si chcete objednaný produkt vyzdvihnúť osobne (osobný odber) alebo požiadať o doručenie. V prípade doručenia vám systém označí poplatok za doručenie, ktorý ste povinný v prípade objednávky zaplatiť.

Do textového poľa „Informácie o používateľovi“ môžete zadať svoju e-mailovú adresu a do textového poľa „Informácie o fakturácii“ svoje celé meno, adresu a telefónne číslo. V textovom poli "Informácie o doručení" systém automaticky uloží informácie, ktoré ste zadali počas "Informácie o fakturácii". Ak požadujete doručenie na inú adresu, zrušte začiarknutie. Do textového poľa „Komentár“ môžete zadať ďalšie informácie.

Prehľad objednávky

Po vyplnení textových polí vyššie môžete pokračovať v objednávkovom procese kliknutím na tlačidlo „Pokračovať ďalším krokom“, alebo môžete vymazať/opraviť doteraz zadané údaje a vrátiť sa do obsahu košíka kliknutím na tlačidlo „Zrušiť tlačidlo ". Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať na ďalší krok“ sa dostanete na stránku „Prehľad objednávky“. Tu môžete vidieť súhrn údajov, ktoré ste predtým zadali, ako je obsah košíka, používateľ, fakturačné a dodacie údaje a suma, ktorá vám bude účtovaná (tieto údaje tu už nemôžete zmeniť, pokiaľ nekliknete na „ Tlačidlo späť).

Finalizácia objednávky (prihadzovanie)

Ak ste si istý, že obsah nákupného košíka zodpovedá produktom, ktoré si chcete objednať, a že sú vaše údaje správne, môžete objednávku ukončiť kliknutím na tlačidlo „objednať“. Informácie uvedené na webovej stránke nepredstavujú ponuku predávajúceho na uzavretie zmluvy. V prípade objednávok spadajúcich do rozsahu týchto VOP ste považovaný za uchádzača.

Stlačením tlačidla "objednať" výslovne beriete na vedomie, že Vaša ponuka sa považuje za uskutočnenú a z Vášho vyjadrenia - v prípade potvrdenia Predávajúcim v súlade s týmito VOP - vyplýva povinnosť platby.  

Spracovanie objednávky, uzatvorenie zmluvy

Objednávky sa spracovávajú v dvoch krokoch. Svoju objednávku máte možnosť zadať kedykoľvek. Najprv dostanete automatickú spätnú väzbu o vašej objednávke, ktorá zaznamená iba skutočnosť, že vaša objednávka bola prijatá prostredníctvom webovej stránky, ale toto potvrdenie nepredstavuje prijatie vašej ponuky. Ak si všimnete, že váš automatický potvrdzovací e-mail obsahuje nesprávne informácie (napr. meno, dodacia adresa, telefónne číslo a pod.), musíte nás o tom bezodkladne informovať e-mailom súčasne s uvedením správnych údajov. Ak nedostanete automatický potvrdzovací e-mail do 24 hodín od zadania objednávky, kontaktujte nás, pretože vaša objednávka z technických príčin nemusela doraziť do nášho systému.

Predávajúci potvrdí Vašu ponuku zaslaním druhého e-mailu po odoslaní Vašej ponuky. Zmluva vzniká, keď sa vám vo vašom poštovom systéme sprístupní potvrdzujúci e-mail zaslaný Predávajúcim (druhé potvrdenie).

 

E-kniha- PDF- DIGITÁLNA kniha

 

Služba digitálneho obsahu (virtuálne produkty)

 

E-knihy: Poskytuje tiež možnosť počúvať e-audioknihy online vo webovom obchode poskytovateľa služby v prípade platby (kúpy) za službu. E-audioknihy nájdete v internetovom obchode s označením „audiokniha“ a „formát na stiahnutie: stream“. E-audioknihy môže počúvať iba registrovaný Používateľ a online (sťahovanie nie je možné). Elektronickú audioknihu je možné po nákupe objednať rovnako alebo nezávisle od iných služieb s digitálnym dátovým obsahom („virtuálny produkt“), oddelene od (fyzických) produktov, len s online platbou vopred a elektronickou fakturáciou. E-audiokniha bude dostupná (vypočutá) do niekoľkých minút od dokončenia objednávky v menu Moje e-Audioknihy dostupné z profilu Používateľa pomocou vstavaného prehrávača, za predpokladu, že Používateľ vopred výslovne súhlasil so spustením prehrávania. a Používateľ s týmto súhlasom zároveň uviedol, že stratí 45/2014 o podrobných pravidlách zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ak sa s plnením / prehrávaním začne do 14 dní od nákupu. (II. 26.) Korm. právo na výpoveď podľa článku 20 vyhlášky. E-audioknihy budú dostupné z užívateľského účtu po dobu trvania užívacieho práva, minimálne však 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, pokiaľ nie je potrebné distribúciu, prístup musí byť ukončený, pozastavený alebo obmedzený súdnou cestou. rozhodnutie alebo iné zákonné dôvody.

 

E-knihy: Vo webovom obchode poskytovateľa služieb poskytuje aj možnosť stiahnuť si e-knihy v prípade platby (kúpy) za službu. E-knihy sú označené v kategórii e-knihy na stránke produktu štítkom e-knihy v internetovom obchode. E-knihy je možné objednať rovnakým spôsobom alebo v rovnakom košíku ako inú službu digitálneho dátového obsahu („virtuálny produkt“), oddelene od (fyzických) produktov, iba online platbou vopred a elektronickou fakturáciou. stiahnuť do niekoľkých minút od dokončenia objednávky v menu Moje eKnihy dostupné z profilu Používateľa, za predpokladu, že Používateľ vopred výslovne súhlasil so začatím sťahovania a že Používateľ zároveň súhlasil s tým, že plnenie / stiahnutie do 14. dní od kúpy, stráca 45/2014 (II. 26.) o podrobných pravidlách zmluvy medzi spotrebiteľom a obch. Korm. právo na výpoveď podľa článku 20 vyhlášky. E-knihy sú dostupné len pre registrovaných užívateľov. K e-knihám je možné pristupovať a sťahovať ich z užívateľského účtu počas trvania užívacieho práva, minimálne však 12 mesiacov odo dňa zakúpenia, s výnimkou prípadov, keď je distribúcia nevyhnutná na základe rozhodnutia súdu alebo iných zákonných dôvodov, Informácie o sťahovaní a čítaní elektronických kníh a akýchkoľvek pomôckach, ktoré môžete potrebovať 

 

 

Elektronickú faktúru vystavenú za objednávky e-kníh, e-audio kníh a iných virtuálnych produktov zašle Poskytovateľ služby po vybavení objednávky na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii potrebnej k nákupu. Fakturačný program vystavuje elektronické faktúry vo formáte .pdf.

 

 

Spôsoby prevzatia, akceptačné poplatky

 • Dátum vyplnenia
 • Všeobecná dodacia lehota na objednávku je maximálne 30 dní od potvrdenia objednávky.
 • Výhrada práv, doložka vlastníctva
 • Ak ste si predtým objednali produkt bez toho, aby ste ho dostali pri dodávke (okrem prípadu, keď ste uplatnili právo na odstúpenie od zmluvy), alebo sa Produkt nevrátil predajcovi s označením, Predávajúci objednávku splní za kúpnu cenu a Predávajúci môže zadržať dodanie Produktu, kým sa neubezpečí, že cena Produktu bola úspešne uhradená prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane, v prípade produktu plateného bankovým prevodom, Kupujúceho z dôvodu kúpnej ceny a konverzie, ako aj bankové provízie a náklady, Predávajúci nezíska plnú výšku kúpnej ceny a poštovného). Ak cena Produktu nebola uhradená v plnej výške, Predávajúci môže vyzvať Kupujúceho na doplnenie kúpnej ceny.
 • Predaj do zahraničia
 • Používanie webovej stránky nerobí rozdiely medzi kupujúcimi na území Maďarska a mimo územia Európskej únie. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, Predávajúci zabezpečí doručenie / prevzatie objednaných produktov v Maďarsku.
 • Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na nákup mimo Maďarska za predpokladu, že spotrebiteľ, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo má bydlisko v členskom štáte, alebo podnik so sídlom v členskom štáte, je zákazníkom v zmysle tohto bodu. a v Európskej únii a vo zvyšku sveta nakupuje alebo používa tovar alebo služby výlučne na konečné použitie. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá koná za účelom, ktorý je mimo rámec jej živnosti, podnikania, remesla alebo povolania.
 • Komunikačným a nákupným jazykom je predovšetkým maďarčina, Predávajúci nie je povinný komunikovať s Kupujúcim v jazyku členského štátu Kupujúceho.
 • Predajca nie je povinný dodržiavať alebo informovať Kupujúceho o mimozmluvných požiadavkách, ako sú požiadavky na označovanie alebo špecifické odvetvové požiadavky na príslušný Produkt podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu Kupujúceho.
 • Ak Predávajúci neuvedie inak, na všetky Produkty sa bude vzťahovať maďarská DPH.
 • Kupujúci môže podľa týchto VOP uplatniť svoje možnosti právneho vymáhania.
 • V prípade použitia elektronického platobného riešenia bude platba uskutočnená v mene určenej Predávajúcim,
 • Predávajúci môže pozastaviť dodanie Produktu, kým sa neubezpečí, že cena Produktu a poštovné boli úspešne a v plnej výške uhradené prostredníctvom elektronického platobného riešenia (vrátane prípadu, keď Kupujúci prevedie splatnú kúpnu cenu (dodanie poplatok) a konverziu, ako aj bankové provízie a náklady, Predávajúci nezíska plnú výšku kúpnej ceny). Ak cena Produktu nebola uhradená v plnej výške, Predávajúci môže vyzvať Kupujúceho na doplnenie kúpnej ceny.
 • Za účelom dodania Produktu Predávajúci poskytuje aj nemaďarským zákazníkom možnosti prevodu dostupné pre maďarských zákazníkov.
 • Ak môže Kupujúci v súlade s VOP požadovať dodanie Produktu na územie Maďarska alebo na územie ktoréhokoľvek iného členského štátu Európskej únie a zvyšku sveta, môže aj nemaďarský zákazník požadovať a to akýmkoľvek spôsobom doručenia uvedeným vo VOP.
 • Ak si Kupujúci môže podľa VOP zvoliť osobný odber Produktu u Predávajúceho, môže to využiť aj nemaďarský kupujúci.
 • V opačnom prípade môže Kupujúci požadovať dodanie Produktu do zahraničia na vlastné náklady. Maďarskí zákazníci nemajú na toto právo nárok.
 • Po uhradení poplatku za doručenie Predávajúci objednávku splní, ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu poplatok za doručenie alebo nevyrieši vlastné doručenie do dohodnutého termínu, Predávajúci zruší zmluvu a vráti vopred zaplatenú kúpnu cenu na adresu: kupujúci.
 • Informácie pre spotrebiteľov dňa 45/2014. (II. 26.) Korm. podľa tohto nariadenia
 • Informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 • Ako spotrebiteľ Občiansky zákonník. 8:1. § 1. odsek 3. Zaraďuje sa tak len fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania právnické osoby nemôžu uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodov!Spotrebiteľ je chránený 45/2014. (II. 26.) Korm. § 20 vyhlášky má právo bezdôvodne odstúpiť. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy
 • a) v prípade zmluvy o predaji výrobku
 1. aa)produkt,
 2. ab)pri predaji viacerých produktov, ak je každý produkt dodaný v inom čase, k poslednému dodanému produktu,
 • možno ho uplatniť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu.
 • Týmto odsekom nie je dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy ustanovené v tomto odseku medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prevzatia produktu. právo na odstúpenie od zmluvy, ktorým sa ruší povinnosť predložiť ponuku zmluvy.
 • Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo zrušenie
 • Spotrebiteľ v 45/2014. (II. 26.) Korm. môže uplatniť právo podľa § 20 vyhlášky jednoznačným vyhlásením v tomto zmysle alebo vzorovým vyhlásením, ktoré si možno stiahnuť aj z webovej stránky.
 • Platnosť vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ v lehote predloží svoje vyhlásenie. Lehota je 14 dní.
 • Je na spotrebiteľovi, aby preukázal, že svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatnil v súlade s týmto ustanovením.
 • Prehlásenie o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný spotrebiteľovi pri jeho obdržaní potvrdiť na elektronickom nosiči dát.
 • Povinnosti Predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom
 • Povinnosť predávajúceho vrátiť peniaze
 • Ak spotrebiteľ v 45/2014. (II. 26.) Korm. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 vyhlášky, vráti predávajúci spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú ako protihodnotu vrátane nákladov vynaložených v súvislosti s plnením, vrátane poplatku za doručenie, do štrnástich dní odo dňa, keď vedomý odstúpenia. Upozorňujeme, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatočné náklady vzniknuté výberom iného spôsobu dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy.
 • Spôsob povinnosti predávajúceho vrátiť peniaze
 • A 45/2014. (II. 26.) Korm. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy podľa § 22 vyhlášky predávajúci vráti spotrebiteľovi vrátenú sumu rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil. S výslovným súhlasom spotrebiteľa môže Predávajúci pre vrátenie platby použiť aj iný spôsob platby, pričom z tohto dôvodu nemusia byť spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nezodpovedá za žiadne omeškanie v dôsledku nesprávne a/alebo nepresne zadaného čísla bankového účtu alebo poštovej adresy spotrebiteľom.

Dodatočné náklady

 

Ak si spotrebiteľ osobitne zvolí iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší štandardný spôsob dopravy, predávajúci nie je povinný uhradiť vzniknuté dodatočné náklady. V tomto prípade sme povinní vrátiť peniaze až do výšky uvedených všeobecných sadzieb za dopravu.

 

Zádržné právo

Predávajúci môže zadržať čiastku vrátenú spotrebiteľovi, kým spotrebiteľ nevráti produkt alebo kým bez akýchkoľvek pochybností nepreukáže jeho vrátenie; do úvahy sa berie skoršie z týchto dvoch. Zásielky zaslané na dobierku alebo poštovné nie sme schopní prijať.

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo zániku záväzkov spotrebiteľa
Vrátenie produktu

 

Ak spotrebiteľ v 45/2014. (II. 26.) Korm. V súlade s § 22 vyhlášky odstupuje od zmluvy, je povinný tovar bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť, alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim. Predajca dostane produkt. Vrátenie sa považuje za ukončené v lehote, ak spotrebiteľ odošle produkt pred uplynutím lehoty.

 

Znášať priame náklady na vrátenie produktu

 

Priame náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Predávajúceho. Ak spotrebiteľ vypovedá zmluvu o poskytnutí služby mimo prevádzkarne alebo v neprítomnosti po začatí plnenia, zaplatí podnikateľovi poplatok v pomere k poskytnutej službe do dňa oznámenia podnikateľovi. Suma, ktorú má spotrebiteľ pomerne zaplatiť, je stanovená v zmluve

sa určí na základe celkovej sumy protiplnenia plus dane. Ak spotrebiteľ preukáže, že takto určená celková suma je nadmerná, pomerná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty služieb poskytnutých ku dňu ukončenia zmluvy. Upozorňujeme, že tovar vrátený na dobierku alebo poštovné nie je možné vyzdvihnúť.

Zodpovednosť spotrebiteľa za odpisy

Spotrebiteľ je zodpovedný za amortizáciu v dôsledku používania nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch

Predávajúci Vás výslovne upozorňuje na to, že nemôžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s 45/2014 (II.26.) Korm. § 29 vyhlášky. V prípadoch uvedených v odseku 1:

 • ak ide o zmluvu o poskytnutí služby, po poskytnutí služby ako celku, ak podnik začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vzal na vedomie, že po splnení zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy. služba ako celok;
 • v súvislosti s produktom alebo službou, ktorých cena alebo cena nepodlieha možným výkyvom v lehote povolenej na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podnikom finančného trhu;
 • ak ide o neprefabrikovaný produkt, ktorý bol vyrobený podľa pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo ak ide o produkt, ktorý je jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi;
 • pokiaľ ide o produkt podliehajúci skaze alebo s krátkou životnosťou;
 • ak ide o zapečatený výrobok, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny nie je možné po otvorení po doručení vrátiť;
 • pri tovare, ktorý je svojou povahou po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • ak ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od kolísania trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť a ktorého cena bola zmluvnými stranami dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ale ktorá sa neplní do tridsiaty deň po jej skončení;
 • v prípade obchodnej zmluvy, kedy podnik na výslovnú žiadosť spotrebiteľa navštívi spotrebiteľa za účelom vykonania naliehavej opravy alebo údržby;
 • pri predaji a kúpe zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril obal;
 • pre noviny, periodiká a periodiká s výnimkou zmlúv o predplatnom;
 • v prípade zákaziek zadávaných verejnou dražbou;
 • ak ide o zmluvu o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu automobilu, stravovacích alebo voľnočasových služieb, s výnimkou pobytovej služby, kde je v zmluve určený termín plnenia alebo lehota;
 • ak ide o digitálny obsah poskytovaný na nehmotnom nosiči, ak podnik začal plnenie s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ zároveň uviedol, že po začatí plnenia stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Záruka na dodávky, záruka na produkt, záruka

Táto časť Informačnej príručky pre spotrebiteľov je založená na 45/2014 (II.26.) Korm. v zmysle splnomocnenia § 9 ods. 3 vyhlášky 45/2014 (II.26.) Korm. Nariadenie 3. urobené s použitím prílohy I.

 

Záruka na dodávky

 

V akých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku na spotrebný materiál?

V prípade chybného plnenia zo strany predávajúceho si môžete uplatniť u predávajúceho záruku v súlade s pravidlami Občianskeho zákonníka.

Aké práva máte na základe záručného nároku?

Môžete sa rozhodnúť použiť nasledujúce záručné nároky na spotrebný materiál:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je pre vás možné splniť požiadavku podľa vášho výberu alebo by to Predajcovi spôsobilo neúmerné dodatočné náklady na splnenie vášho iného dopytu. Ak nepožiadate alebo ste nepožiadali o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o pomerné zníženie protihodnoty alebo si nechať opraviť vadu na náklady predávajúceho alebo v konečnom dôsledku od zmluvy odstúpiť.

Právo na výber vami zvolenej záruky môžete previesť na iného, avšak náklady na prevod budete znášať vy, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo dané Predávajúcim.

 

Aká je lehota na reklamáciu tovaru?

 

Závadu musíte nahlásiť ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia závady. Upozorňujeme však, že po uplynutí premlčacej doby dvoch rokov od plnenia zmluvy už svoje záručné práva nemôžete uplatniť.

Ak je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitá vec, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na kratšej premlčacej dobe; premlčaciu dobu kratšiu ako jeden rok nemožno právoplatne uložiť ani v tomto prípade.

 

U koho si môžete uplatniť záručný nárok?

 

Svoj nárok na záruku si môžete uplatniť u Predajcu.

 

 

Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie vašich záručných práv?

 

Do šiestich mesiacov od plnenia neexistujú žiadne iné podmienky na uplatnenie záručného nároku okrem oznámenia vady, ak potvrdíte, že výrobok alebo službu poskytol Predávajúci. Po šiestich mesiacoch odo dňa plnenia však musíte preukázať, že vami zistená vada existovala už v čase plnenia.

V prípade použitých výrobkov sa záruka a práva zo záruky vyvíjajú odlišne od všeobecných pravidiel. Pri použitých výrobkoch môžeme hovoriť aj o chybnom plnení, treba však prihliadať na okolnosti, na základe ktorých mohol Kupujúci výskyt určitých vád očakávať. Vzhľadom na zastaranosť je výskyt niektorých závad čoraz častejší, v dôsledku čoho nemožno predpokladať, že použitý výrobok môže mať rovnakú kvalitu ako novo zakúpený. Na základe toho môže Zákazník uplatniť svoje záručné práva len na vady, ktoré presahujú rámec vád vyplývajúcich z používania a vznikli nezávisle od nich. Ak má použitý výrobok chybu a Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, bol o tom informovaný už pri kúpe, Poskytovateľ služby nezodpovedá za známu vadu.

 

 

Záruka na produkt

V akých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku na produkt?

V prípade závady na hnuteľnej veci (výrobku) môžete podľa vlastného uváženia uplatniť reklamáciu dodávky alebo reklamáciu produktu.

Aké práva máte na základe vašej reklamácie na produkt?

V rámci reklamácie produktu môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.

V akom prípade sa výrobok považuje za chybný?

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti určené výrobcom.

Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?

Záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Uplynutím tejto lehoty na to zaniká.

Proti komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?

Záruku na výrobok môžete uplatniť len u výrobcu alebo distribútora hnuteľného majetku. V prípade reklamácie produktu musíte preukázať vadu produktu.

V ktorých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručnej povinnosti na výrobok?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti len vtedy, ak môže preukázať, že:

 • výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci nepodnikateľskej činnosti, príp
 • vada nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa stavu techniky resp
 • chyba na výrobku je spôsobená aplikáciou legislatívy alebo záväzného úradného predpisu.

Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže dôvod na oslobodenie.

Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady si nemôžete uplatniť záruku na výrobok a zároveň záruku na výrobok. Ak je však váš nárok na záruku na výrobok úspešne uplatnený, môžete si uplatniť nárok na záruku výrobcu voči výrobcovi na vymenený výrobok alebo opravený diel.

Záruka

V akých prípadoch môžete uplatniť svoje záručné právo?

 

Vyhláška 151/2003 o povinnej záruke na niektoré predmety dlhodobej spotreby. (IX. 22.) Korm. Predávajúci je v zmysle vyhlášky povinný poskytnúť záruku v súlade s článkom 1 vyhlášky. Nové predmety dlhodobej spotreby uvedené v prílohe I (napr technické predmety, nástroje, stroje) a v rozsahu tam uvedenom ich príslušenstvo a súčasti (ďalej spoločne len spotrebný tovar).

 

Aké máte práva a v akej záručnej lehote?
Záruka práva

 

Kupujúci je povinný (IX. 22.) Korm. Všeobecným pravidlom je, že v prípadoch uvedených v časti „Pravidlá vybavovania záručných reklamácií“ môže byť reklamácia vymenená a vrátená predávajúcim ako reklamácia.

Kupujúci si môže zvoliť opravu priamo v sídle predávajúceho, na ktorejkoľvek prevádzke, pobočke a v servise uvedenom predávajúcim na záručnom liste.

 

Termín overenia

 

Záručnú reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe, záručná doba je 151/2003. (IX. 22.) Korm. podľa nariadenia:

 • Jeden rok v prípade predajnej ceny dosahujúcej 10 000 HUF, ale nepresahujúcej 100 000 HUF,
 • dva roky v prípade predajnej ceny presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF,
 • Tri roky nad predajnou cenou 250 000 HUF.

Nedodržanie týchto lehôt bude mať za následok diskvalifikáciu, avšak v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje odo dňa odovzdania na opravu do doby, počas ktorej zákazník nemohol spotrebný tovar používať. ako bolo zamýšľané.

Záručná doba začína plynúť odovzdaním spotrebného tovaru Kupujúcemu, alebo ak uvedenie do prevádzky vykonáva Predávajúci alebo jeho splnomocnenec, začína plynúť dňom uvedenia do prevádzky.

Ak kupujúci uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od dodania, dňom začiatku záručnej doby je deň dodania spotrebného tovaru.

 

Pravidlá vybavovania záručných reklamácií

Pri vybavovaní opravy sa predávajúci vynasnaží vykonať opravu do 15 dní. Lehota na opravu začína plynúť prevzatím spotrebného tovaru.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, Predávajúci informuje Kupujúceho o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny.

Ak pri prvej oprave spotrebného tovaru v záručnej dobe predávajúci zistí, že spotrebný tovar nemožno opraviť, je povinný spotrebný tovar vymeniť do ôsmich dní, ak kupujúci neurčí inak. Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu uvedenú na faktúre predloženej spotrebiteľom, preukazujúcej zaplatenie spotrebného tovaru - na faktúre alebo pokladničnom doklade vystavenom podľa zákona o dani z pridanej hodnoty - do ôsmich dní.

Kupujúci akceptovaním VOP súhlasí s tým, že informácie mu môžu byť poskytnuté elektronicky alebo iným spôsobom vhodným na doklad o prevzatí kupujúcim.

 

Ak Predávajúci nedokáže opraviť spotrebný tovar do 30 dní:

 • ak s tým Kupujúci súhlasil, možno opravu vykonať aj neskôr, príp
 • ak Kupujúci nesúhlasí s následným vykonaním opravy alebo to v súvislosti s tým neuviedol, je potrebné spotrebný tovar vymeniť do ôsmich dní po uplynutí tridsaťdňovej lehoty, príp.
 • ak kupujúci nesúhlasí s následným vykonaním opravy alebo to v súvislosti s opravou neuviedol, avšak spotrebný tovar nie je možné vymeniť, je mu predajná cena uvedená na faktúre alebo potvrdení o spotrebnom tovare vrátená do ôsmich dní. tridsaťdňovej lehoty.

Kde spotrebiteľský článok 4. krát má kupujúci nárok na:

 • kontaktovať Predajcu o opravu, príp
 • namiesto potreby opravy zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6: 159. § (2) b) požadovať od predávajúceho pomerné dodanie kúpnej ceny, príp
 • namiesto potreby opravy zákon V z roku 2013 Občiansky zákonník 6: 159. § (2) b) spotrebný tovar opraviť na náklady predávajúceho alebo dať opraviť inému, príp
 • ak kupujúci tieto práva (opravy, zľavy a iné opravy na náklady predávajúceho) neuplatní alebo v súvislosti s nimi neoznámil, 8. Ak spotrebný tovar nie je možné vymeniť, predajná cena uvedená na faktúre alebo doklade o spotrebnom tovare musí byť vrátená do ôsmich dní.

Výnimky

 

Požiadavky podľa „Pravidiel riadenia reklamácií záruky“ sa nevzťahujú na elektrické bicykle, elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedy, autá, obytné automobily, karavany, karavany, prívesy a motorové vozidlá.

Aj v prípade týchto produktov sa však predávajúci vynasnaží splniť požiadavku na opravu do 15 dní.

Ak trvanie opravy alebo výmeny presiahne pätnásť dní, Predávajúci informuje Kupujúceho o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny.

 

Čo má záruka spoločné s inými záručnými právami?

Záruka platí popri záručných právach (záruka na výrobok a dodávku), zásadný rozdiel medzi všeobecnými záručnými právami a zárukou je v tom, že v prípade záruky je dôkazné bremeno pre spotrebiteľa priaznivejšie. Spotrebný materiál s pevnou zárukou, na ktorý sa vzťahuje povinná záruka v zmysle predpisov alebo ktorý váži viac ako 10 kg alebo nie je možné prepravovať ako ručný balík vo vozidlách MHD, s výnimkou vozidiel, je nutné opraviť na mieste prevádzka. Ak nie je možné vykonať opravu v mieste prevádzky, demontáž a opätovnú montáž a prepravu zabezpečí firma alebo v prípade priamej požiadavky na opravu opravár.podmienky, ktoré sú pre spotrebiteľa na škodu viac ako garantované práva podľa zákonných záručných pravidiel. Potom však už možno podmienky dobrovoľnej záruky voľne určiť, avšak záruka v tomto prípade tiež nemá vplyv na existenciu práv spotrebiteľa vyplývajúcich zo zákona, vrátane záruky dodávok.

 

Žiadosť o výmenu do troch pracovných dní

V prípade predaja cez internetový obchod platí aj inštitút žiadosti o výmenu do troch pracovných dní. Žiadosti o výmenu do troch pracovných dní (IX. 22.) Korm. možno uplatniť pri novom tovare dlhodobej spotreby, na ktorý sa vzťahuje nariadenie, podľa ktorého ak niekto potvrdí inštitút žiadosti o výmenu do 3 pracovných dní, predávajúci si to musí vyložiť tak, že výrobok bol chybný už v čase predaja a musí ho vymeniť produkt bez ďalších okolkov..

 

Kedy je Predávajúci oslobodený od záručnej povinnosti?

Predávajúci sa zbaví záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady nastala po plnení.

Upozorňujeme, že pre tú istú závadu nemôžete súčasne uplatniť záruku a reklamáciu alebo reklamáciu produktu a záruku, inak máte práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva zo záruky. 

 

 

Online platforma riešenia sporov

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, aby mohli riešiť svoje spory pri nakupovaní online vyplnením žiadosti, čím sa vyhnú súdnym sporom. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktoré ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj riešenia sporov online.

Na portáli si vy a obchodník, voči ktorému ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, ktorý chcete poveriť vybavovaním sťažnosti. Platforma riešenia sporov online je dostupná tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Možnosti riešenia sťažností a vymáhania

Spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosti spotrebiteľov na produkt alebo činnosť predávajúceho na nasledujúcich kontaktných údajoch:

 • Telefón: +36309033357
 • Internetová adresa: www.froquent.com
 • E-mail: info@froquent.com

Spotrebiteľ svoju sťažnosť môžete firme oznámiť ústne alebo písomne, ktoré sa týkajú konania, činnosti alebo opomenutia podniku alebo osoby konajúcej v záujme podniku v súvislosti s distribúciou alebo predajom tovaru spotrebiteľom.

Ústna sťažnosť musí byť spoločnosťou okamžite prešetrená a podľa potreby opravená. Ak spotrebiteľ nesúhlasí s vybavením reklamácie alebo nie je možné reklamáciu ihneď vybaviť, podnikateľ o vybavení reklamácie a o svojom stanovisku bezodkladne vyhotoví zápisnicu a jej kópiu poskytne spotrebiteľovi priamo na mieste v prípade, že osobná ústna sťažnosť. Ak ide o ústnu sťažnosť uskutočnenú telefonicky alebo inou službou elektronickej komunikácie, táto sa spotrebiteľovi zašle súčasne s vecnou odpoveďou do 30 dní v súlade s požiadavkami na odpoveď na písomnú sťažnosť. V ostatných ohľadoch ste povinní postupovať pri písomnej reklamácii nasledovne. Písomná sťažnosť od obchodu - ak priamo uplatniteľný akt Európskej únie neustanovuje inak, po prijatí do tridsiatich dní písomne odpovie a podnikne kroky na jej oznámenie. Kratšiu lehotu môže ustanoviť zákon a dlhšiu lehotu. Podnik uvedie dôvody zamietnutia sťažnosti. Ústna sťažnosť doručená prostredníctvom telefónu alebo elektronickej komunikačnej služby musí mať jedinečné identifikačné číslo.

Záznam o reklamácii musí obsahovať:

 • meno a adresu spotrebiteľa,
 • miesto, čas a spôsob uplatnenia reklamácie,
 • podrobný popis reklamácie spotrebiteľa, zoznam dokladov, dokladov a iných dôkazov predložených spotrebiteľom,
 • vyhlásenie podniku o svojom stanovisku k sťažnosti spotrebiteľa, ak možno sťažnosť vybaviť ihneď,
 • podpis osoby, ktorá zápisnicu spísala, a s výnimkou ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami spotrebiteľa,
 • miesto a čas zaznamenania zápisnice,
 • v prípade ústnej sťažnosti komunikovanej telefonicky alebo inou službou elektronickej komunikácie jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

Spoločnosť musí uchovávať záznam o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov a na požiadanie ju predložiť kontrolným orgánom.

Ak je reklamácia zamietnutá, podnik písomne informuje spotrebiteľa, ktorý orgán alebo zmierovací orgán môže podať sťažnosť so svojou reklamáciou. Informácie zahŕňajú aj polohu, telefónny a internetový prístup a poštovú adresu príslušného orgánu alebo zmierovacieho orgánu podľa bydliska alebo bydliska spotrebiteľa. Informácia obsahuje aj to, či sa podnik obrátil na zmierovací orgán na riešenie spotrebiteľského sporu. Ak sa počas rokovaní nevyrieši akýkoľvek spotrebiteľský spor medzi predávajúcim a spotrebiteľom, spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce možnosti uplatnenia:

Postup ochrany spotrebiteľa

Sťažnosti na orgány na ochranu spotrebiteľa. Ak spozorujete porušenie spotrebiteľských práv spotrebiteľa, máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste Vášho bydliska. Po preskúmaní podnetu orgán rozhodne o vedení konania o ochrane spotrebiteľa. Úradné úlohy prvého stupňa ochrany spotrebiteľa vykonávajú úrady hlavného mesta a kraja príslušné podľa miesta bydliska spotrebiteľa, ktorých zoznam nájdete tu: https://www.kormanyhivatal.hu/

Súdne konanie

Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskeho súdneho konania podľa zákona V z roku 2013 Občianskeho zákonníka a zákona CXXX z roku 2016 o Občianskom súdnom poriadku. podľa ustanovení zákona.

Konanie zmierovacieho senátu

Radi by sme vás informovali, že na nás môžete podať spotrebiteľskú sťažnosť. Ak bude vaša sťažnosť spotrebiteľa zamietnutá, máte tiež právo obrátiť sa na Zmierovací orgán príslušný podľa miesta vášho bydliska alebo pobytu: podmienkou začatia konania Zmierovacieho orgánu je, že sa spotrebiteľ bude snažiť o priamy pokus o vyriešenie sporu s dotknutým podnikom. . Na žiadosť spotrebiteľa je namiesto príslušného orgánu príslušný na konanie zmierovací orgán určený v žiadosti spotrebiteľa.

Spoločnosť má povinnosť spolupracovať v rámci zmierovacieho konania.

V tejto súvislosti existuje povinnosť podnikov zvolať zmierovací orgán povinnosť zaslať odpoveď, a zaznamená sa ako povinnosť pred Zmierovacím orgánom povinnosť dostaviť sa („zabezpečenie účasti osoby oprávnenej na dohodu na pojednávaní“).

Ak sídlo alebo prevádzkareň podniku nie je zapísaná v obvode komory prevádzkujúcej miestne príslušný zmierovací orgán, povinnosť súčinnosti podniku sa rozširuje o možnosť uzatvorenia písomnej dohody v súlade s potrebami miestneho zastupiteľstva. spotrebiteľ.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti súčinnosti má právomoc orgán na ochranu spotrebiteľa povinné ukladanie pokút nie je možnosť odpustiť pokutu. Okrem zákona o ochrane spotrebiteľa je novelizované aj príslušné ustanovenie zákona o malých a stredných podnikoch, takže od ukladania pokút sa neupustí ani v prípade malých a stredných podnikov.

Výška pokuty sa môže pohybovať od 15 000 HUF do 500 000 HUF v prípade malých a stredných podnikov a od 15 000 HUF v prípade malých a stredných podnikov, ktorých ročné čisté tržby presahujú 100 miliónov HUF, 5 % ročného čistého obratu spoločnosti, ale až do 500 miliónov HUF. Zavedením povinnej pokuty chce zákonodarca zdôrazniť spoluprácu so zmierovacími orgánmi a zabezpečiť aktívnu účasť podnikateľov na zmierovacom konaní.

Zmierovací orgán má právomoc riešiť spotrebiteľské spory mimosúdnou cestou. Úlohou zmierovacieho orgánu je pokúsiť sa o urovnanie spotrebiteľského sporu medzi stranami dohody, v opačnom prípade vo veci rozhodne tak, aby bola zabezpečená jednoduchá, rýchla, efektívna a hospodárna vymožiteľnosť práv spotrebiteľa. Na žiadosť spotrebiteľa alebo podniku poradí o právach a povinnostiach spotrebiteľa zmierovací orgán.

Konanie zmierovacieho orgánu sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Žiadosť sa podáva písomne predsedovi zmierovacieho orgánu: písomnej požiadavke možno vyhovieť listom, telegramom, telegrafom alebo faxom a akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré príjemcovi umožňujú, aby si údaje, ktoré mu boli adresované, trvalo ponechal pre určenému účelu. a zobrazovať uložené údaje v nezmenenej forme a obsahu.Žiadosť musí obsahovať

 • meno, miesto bydliska alebo pobytu spotrebiteľa,
 • názov, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa, ktorý je účastníkom spotrebiteľského sporu,
 • ak spotrebiteľ namiesto príslušného zmierovacieho orgánu určí príslušný orgán,
 • stručný popis postavenia spotrebiteľa, skutočnosti a dôkazy, ktoré ho podporujú,
 • vyhlásenie spotrebiteľa, že spotrebiteľ sa priamo pokúsil o vyriešenie sporu s dotknutým podnikom
 • vyhlásenie spotrebiteľa, že vo veci nebolo začaté zmierovacie konanie iným zmierovacím orgánom, nebolo začaté mediačné konanie, nebola uplatnená reklamácia ani nebol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu,
 • návrh na rozhodnutie senátu,
 • podpis spotrebiteľa.

K žiadosti je priložený doklad alebo kópia (výpis), ktorých dôkazom sa spotrebiteľ odvoláva, najmä písomné vyhlásenie podniku o zamietnutí reklamácie, alebo ak to nie je možné, iný písomný dôkaz, ktorý má spotrebiteľ k dispozícii na pokus o uplatnenie reklamácie. potrebná konzultácia.

Ak spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenie musí byť priložené k žiadosti.

Viac informácií o Zmierovacích orgánoch je k dispozícii tu: https: //www.bekeltetes.hu Viac informácií o územne príslušných Zmierovacích orgánoch nájdete tu: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kontaktné údaje každého územne príslušného zmierovacieho orgánu:

 

Zmierovacia rada župy Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefónne číslo: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Webstránka: www.bacsbekeltetes.hu

 

Zmierovacia rada Békešskej župy
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Zmierovacia rada v Budapešti
Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefónne číslo: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Zmierovacia rada Čongrádskej župy
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefónne číslo: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Telefónne číslo: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Zmierovacia rada župy Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefónne číslo: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Zmierovacia rada okresu Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefónne číslo: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. poschodia 305-306.
Telefónne číslo: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefónne číslo: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Webstránka: www.bacsbekeltetes.hu

 

Zmierovacia rada Békešskej župy
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Zmierovacia rada v Budapešti
Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefónne číslo: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Zmierovacia rada Čongrádskej župy
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefónne číslo: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Telefónne číslo: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Zmierovacia rada župy Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefónne číslo: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Zmierovacia rada okresu Heves
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefónne číslo: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. poschodia 305-306.
Telefónne číslo: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Telefónne číslo: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Zmierovacia rada Peštianskej župy
Adresa: 59-61, Etele út, Budapešť. II. poschodie 240.
Poštová adresa: 1364 Budapešť, Pf.: 81
Telefónne číslo: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Zmierovacia rada okresu Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefónne číslo: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Zmierovacia rada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefónne číslo: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Zmierovacia rada župy Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. poschodie
Telefónne číslo: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Zmierovacia rada Železnej župy
Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefónne číslo: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Zmierovacia rada župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. prízemie 116.
Telefónne číslo: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zmierovacia rada župy Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefónne číslo: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online platforma riešenia sporov

 

Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, aby mohli riešiť svoje spory pri nakupovaní online vyplnením žiadosti, čím sa vyhnú súdnym sporom. Spotrebitelia si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.

Ak chcete podať sťažnosť na produkt alebo službu, ktoré ste si zakúpili online, a nechcete sa nevyhnutne obrátiť na súd, môžete použiť nástroj riešenia sporov online.

Na portáli si vy a obchodník, voči ktorému ste podali sťažnosť, môžete spoločne vybrať orgán riešenia sporov, ktorý chcete poveriť vybavovaním sťažnosti. Platforma riešenia sporov online je dostupná tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

časté 2021