Pravidlá pre vrátenie platby

Za našimi produktmi si stojíme a je pre nás dôležité, aby ste s nimi boli spokojní. Keďže však naše produkty sú digitálnym tovarom, ktorý odosielame prostredníctvom sťahovania z internetu, vo všeobecnosti neponúkame vrátenie peňazí.

Ak si svoj nákup rozmyslíte a nestiahli ste si náš produkt (vidíme to), na požiadanie vám radi vrátime cenu.

Žiadosti o vrátenie peňazí po zakúpení našich produktov (bez sťahovania) sa budú riešiť prípad od prípadu a budú vydané podľa vlastného uváženia. Žiadosti o vrátenie peňazí, ak existujú, musia byť odoslané do tridsiatich (30) dní od pôvodného nákupu.

 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch
Predávajúci Vás výslovne upozorňuje na to, že nemôžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s 45/2014 (II.26.) Korm. § 29 vyhlášky. V prípadoch uvedených v odseku 1:
• ak ide o zmluvu o poskytnutí služby, po poskytnutí služby ako celku, ak sa s podnikaním začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vzal na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po uplynutí výkon služby ako celku;
• pri produkte alebo službe, ktorých cena alebo cena nepodlieha možným výkyvom v rámci lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy zo strany podniku finančného trhu;
• v prípade neprefabrikovaného produktu, ktorý bol vyrobený podľa pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo ak ide o produkt, ktorý je jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi;
• pre produkt podliehajúci skaze alebo s krátkou životnosťou;
• v prípade zapečateného produktu, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie je možné vrátiť po otvorení po doručení;
• na výrobok, ktorý je svojou povahou po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom;
• ak ide o alkoholický nápoj, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu, ktoré podnik nemôže ovplyvniť a ktorého cena bola zmluvnými stranami dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ale ktorý sa neplní do tridsiaty deň po jej skončení;
• v prípade obchodnej zmluvy, kedy podnik navštívi spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa za účelom vykonania naliehavej opravy alebo údržby;
• na predaj a kúpu zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a kópií počítačového softvéru, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril obal;
• pre noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
• v prípade zákaziek zadávaných verejnou dražbou;
• pri zmluve o poskytnutí ubytovania, dopravy, prenájmu áut, stravovacích alebo voľnočasových služieb s výnimkou pobytovej služby, ak je v zmluve určený termín plnenia alebo lehota;
• ak ide o digitálny obsah poskytovaný na nehmotnom nosiči, ak podnik začal plnenie s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ zároveň uviedol, že po začatí plnenia stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

často dňa 08.06.2022