website

Zásady vrácení peněz

Za našimi produkty si stojíme a je pro nás důležité, abyste s nimi byli spokojeni. Protože však naše produkty jsou digitálním zbožím, které odesíláme prostřednictvím stahování z internetu, obecně nenabízíme vrácení peněz.

Pokud si nákup rozmyslíte a náš produkt jste si nestáhli (vidíme to), rádi vám na požádání vrátíme cenu.

Žádosti o vrácení peněz po zakoupení našich produktů (bez stahování) budou řešeny případ od případu a budou vydány podle našeho výhradního uvážení. Žádosti o vrácení peněz, pokud existují, musí být podány do třiceti (30) dnů od původního nákupu.

 

 

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech
Prodávající Vás výslovně upozorňuje na skutečnost, že nemůžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s 45/2014 (II.26.) Korm. § 29 vyhlášky. V případech uvedených v odstavci 1:
• v případě smlouvy o poskytování služby po poskytnutí služby jako celku, pokud bylo podnikání zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že ztrácí právo na odstoupení od smlouvy výkon služby jako celku;
• u produktu nebo služby, jejichž cena nebo cena nepodléhá možnému kolísání ve lhůtě povolené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany subjektu finančního trhu;
• v případě neprefabrikovaného produktu, který byl vyroben podle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě produktu, který je jasně přizpůsoben spotřebiteli;
• pro produkt podléhající zkáze nebo s krátkou životností;
• v případě zapečetěného produktu, který ze zdravotních nebo hygienických důvodů nelze po otevření po dodání vrátit;
• za výrobek, který je svou povahou po dodání neoddělitelně smíchán s jiným výrobkem;
• jde-li o alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu, které podnik nemůže ovlivnit a jehož cena byla smluvními stranami dohodnuta v době uzavření kupní smlouvy, ale který není plněn do třicátý den po jejím uzavření;
• v případě obchodní smlouvy, kdy podnik navštíví spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;
• pro prodej a nákup zapečetěných zvukových nebo obrazových nahrávek a kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po dodání otevřel obal;
• pro noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
• v případě zakázek zadávaných veřejnou dražbou;
• v případě smlouvy o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilu, stravovacích nebo volnočasových služeb, s výjimkou pobytové služby, je-li stanoven termín plnění nebo lhůta uvedená ve smlouvě;
• v případě digitálního obsahu poskytovaného na nehmotném nosiči, kdy podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel zároveň prohlásil, že po zahájení plnění ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;

časté dne 08.06.2022